1xbet Türkmenistan | Giriş we hasaba alyş

1xbet dünýäde iň meşhur kitap ýasaýjydyr. Bu, kompaniýanyň dünýäde 1 milliondan gowrak adamyň ulanyjy bazasynyň bolmagy bilen tassyklanýar. Türkmenistandan gelen oýunçylaryň hem jedel goýup biljekdigi gaty gowy zat. 1xbet Türkmenistana nädip hasaba alynmalydygyny we nädip girmelidigini aýdarys.

1xbet Hasaba alyş

Sport bilen meşgullanmak üçin ilki bilen saýtda hasap açmaly. Registrasiýa etmek kyn däl we boş wagtyňyzyň birnäçe minudyny alar. Şeýlelik bilen, 1xbet-de hasaba durmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

  1. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda sahypanyň ýokarsyndaky ýaşyl “Registr” düwmesine basyň.
  2. Ondan soň, hasaba alyş usulyny saýlamaly – e-poçta, telefon, sosial ulgam hasaby ýa-da bir gezek basmak arkaly.
  3. Dogry maglumatlary giriziň we amaly tamamlaň.

Saýlan usulyňyza baglylykda, ýörite bellenen bir meýdana girizilmeli telefon ýa-da e-poçtaňyza kod iberiler. Sosial ulgam arkaly hasaba durmak kararyna gelseňiz, sanawdan eýýäm hasabyňyz bar bolan birini saýlaň.

Wagt ýitirmek islemeýänler üçin bir gezek basmak usulyny saýlap bilersiňiz. Adyňyzy ýazyň we “Hasaba al” düwmesine basyň. Telefon belgisi we parol ýaly ähli zerur maglumatlar soň amatly wagtda döredilip bilner.

1xbet Giriş

1xbet hasabyňyza girmek gaty ýönekeý. Bu prosesi size görkezeliň:

  1. Esasy sahypadaky ýa-da 1xbet goýmasyndaky “Giriş” düwmesine basyň.
  2. Müşderi şahsyýetiňizi / e-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň.
  3. Hasabyňyza girmegi tamamlamak üçin “Giriş” düwmesine basyň.

Has çalt ýol bar: sosial ulgamlar arkaly ygtyýarnama. Google ýa-da Telegram messenger nyşanyna basyň. Hasabyňyz bu sosial tora birikdirilen bolsa, ulgam size awtomatiki usulda 1xbet jedel goýmaga mümkinçilik berer.

Ondan soň, dürli walýutalarda, şol sanda türkmen manatlarynda goýum goýup bilersiňiz, bonuslar alyp bilersiňiz we elbetde dürli sport görnüşlerine pul goýup bilersiňiz.

Soraglar we jogaplar

1xbet-de sport bilen jedel etmek ygtybarlymy?

Hawa, howpsuz. 1xbet 15 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäde işleýär we Kurakaoda ygtyýarnama alýar.

1xbet Türkmenistanda barmy?

Hawa, bu kitap ýasaýjy Türkmenistandan oýunçylary kabul edýär. Sahypanyň interfeýsi we 1xbet goldaw hyzmaty Tukmen dilinde elýeterlidir.

5/5 - (1 vote)
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: